Uregulowania prawne

Poniżej przedstawiamy najważniejsze regulacje z ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015 poz. 238), a także najważniejsze uregulowania z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539).

  • Obligacje może wyemitować każda osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą (art. 2 ustawy o obligacjach).
  • Obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zobowiązanym do spełnienia wszystkich świadczeń określonych w warunkach emisji (art. 4 ustawy o obligacjach).
  • Obligacje mogą być oprocentowane w wysokości wielokrotnie przewyższającej wszystkie inne alternatywne sposoby lokowania kapitału (art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy o obligacjach – brak ograniczeń co do wielkości oprocentowania).
  • Emitent obligacji może ustanowić zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji w wysokości wielokrotnie przewyższającej tą wierzytelność (art. 6, ust. 1 pkt. 7 i art. 6 ust. 2 pkt. 5 ustawy o obligacjach).
  • Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne, art. 19 ustawy o obligacjach).

Kontakt

Telefon: 792-826-292

E-mail: biuro@obligacje.biz